Համագործակցություն

• ՀՀ մշակույթի նախարարություն
• Հայաստանի ազգային գրապալատ
• ՀՀ գրողների միություն
• Հրատարակիչների ազգային ասոցիացիա
• ՀՀ-ում գործող դեսպանատներ
• տեղական և միջազգային հասարակական կազմակերպություններ